Ga naar inhoud
Homepage Downloads

Downloads

Op deze pagina vind je alle belangrijke downloads die je nodig hebt voor school. Voor zowel leerlingen als ouders.

Veelgestelde vragen

Zit je met een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Ik wil mijn kind aanmelden in leerjaar 1, wat heb ik nodig voor deze aanmelding?

We hanteren een aanmeldperiode van maandag 17 maart 2025 t/m maandag 31 maart 2025. Om de inschrijving goed te laten verlopen dient u de volgende documenten mee te nemen:

 • Het schooladviesformulier met hierop de unieke code van de basisschool
 • Kopie van het (geldig) paspoort of identiteitsbewijs van uw kind

Bij de aanmelding dient u daarnaast aan te geven of u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor:

 • Focus Beroepsacademie – OZHW (openbaar onderwijs deel van Focus Beroepsacademie)
 • Focus Beroepsacademie – CVO (Christelijk onderwijs deel van Focus Beroepsacademie)
 • OZHW Groen College

In de praktijk merkt uw zoon of dochter geen verschil bij welk deel hij of zij wordt ingeschreven. Wij bieden namelijk voor alle leerlingen hetzelfde onderwijs aan.

Kan mijn kind ook naar jullie school overstappen van een andere school?

Leerlingen van andere CVO- of OZHW-scholen kunnen interesse hebben in Focus Beroepsacademie/ OZHW Groen College als het niet naar wens gaat op de school van herkomst. Onze school biedt vijf beroepsprofielen aan op vmbo basis- of kader niveau. Wij werken volgens een specifiek onderwijsconcept waar een behoorlijke mate van zelfstandigheid, planvaardigheid wordt gevraagd van de leerling. Zie ook: De pluspunten van Focus Beroepsacademie op een rijtje (focusopjetoekomst.nl)
Aan het aanmelden op Focus Beroepsacademie/ OZHW Groen College zijn echter wel spelregels aan verbonden, die wij graag uitleggen.

Gedurende een schooljaar:
Lopende een schooljaar nemen we alleen leerlingen aan die verhuizen naar Barendrecht en waar onze school geografisch gezien de meest logische keuze is. Deze inschrijvingen gelden alleen voor leerjaar 1, 2 en soms in leerjaar 3 afhankelijk van het al gekozen profiel. Helaas kan een bepaald leerjaar of profiel vol zijn, dan verwijzen wij u naar een andere school. Daarnaast start in leerjaar 3 het examenprogramma al, dus is instroom later in het schooljaar vrijwel onmogelijk.

Instroom in een nieuw schooljaar:
Er is alleen instroom mogelijk in leerjaar 2 of 3, als de leerling al op een andere school is gestart. Vaak komt de vraag voor instroom voort uit het feit dat het op de school van herkomst niet lukt. Het niveau is dan vaak niet passend. Wij onderzoeken zorgvuldig of Focus/Groen dan de juiste school is voor de leerling. Wij bekijken of onze ondersteuningsmogelijkheden voldoende aanwezig zijn en of het niet alleen om gedragsproblematiek gaat, terwijl het niveau van de betreffende leerling te hoog is voor onze school. De resultaten blijven dan achter vanwege gedrag en dat verandert dan vaak niet.

De spelregels:

 • Aanmelden voor leerjaar 2 of 3 kan vanaf 1 april door een mail + dossier te sturen naar inschrijven@focusberoepsacademie.nl
 • Vermeld in deze mail:
  • Naam leerling
  • School van herkomst (waar zit de leerling nu)
  • Interesse in leerjaar ….?
  • Interesse in het profiel…? Voor meer info kijk op: De beroepsprofielen van Focus Beroepsacademie Barendrecht (focusopjetoekomst.nl)
  • Reden van de aanvraag voor een overstap naar Focus
  • VO-VO-formulier (ingevuld door de school van herkomst)
  • Aanvullende gegevens zoals (laatste) test- en toetsresultaten (DIA-toetsen, Cito-gegevens, OKR, rapport, IQ-gegevens)

Tijdpad van aanmelding en inschrijving:

 • Aanmelden vanaf 1 april. Eerder heeft geen zin en wordt (nog) niet in behandeling genomen.
 • Dossier wordt na de meivakantie in behandeling genomen.
 • Er wordt altijd contact gelegd met de school van herkomst.
 • Een intakegesprek waarin de motivatie van de leerling wordt besproken, is altijd onderdeel van de procedure.
 • Inschrijven middels een inschrijfformulier wordt pas gedaan als alle stappen doorlopen zijn.
 • Uiterlijk 1 juni wordt bekend gemaakt of de inschrijving officieel gedaan kan worden.

Kijk ook KoersVO Schoolprofielen: passend voortgezet onderwijs voor Rotterdam en omgeving – KoersVO voor een schoolprofiel van Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College.

Waar vind ik alle wettelijke documenten?

U vindt alle wettelijke documenten bij alle downloads.

Is er een wachtlijst?

Voor leerjaar 1 werken we volgens de overstaproute De OverstapRoute - Koers VO.
Voor tussentijdse instroom in leerjaar 2 en 3 werken we wel vaak met een wachtlijst. U kunt hierover een mail sturen naar inschrijven@focusberoepsacademie.nl

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?

In Nederland is onderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Het overgrote deel van de schoolkosten wordt gedekt, maar niet alle kosten.  Daarom vraagt de school jaarlijks aan ouders een vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt om extra voorzieningen en activiteiten te betalen die niet door de overheid bekostigd worden. Wij kunnen met deze bijdragen het onderwijs nog beter en aantrekkelijker maken voor uw kind.  

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor deelname aan activiteiten voor uw zoon of dochter. Alle leerlingen mogen altijd meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit het oogpunt van collectiviteit doen wij een dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen. Het totaal binnengekomen bedrag is namelijk bepalend voor de wijze waarop wij de activiteiten kunnen vormgeven en organiseren. Dat maakt uw bijdrage zeer waardevol voor onze school! 

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit drie onderdelen, die apart gefactureerd zullen worden:  

De algemene kosten 

Ongeacht in welk leerjaar uw kind zit wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het kluisje, verzekeringen en de oudervereniging. 

De opleidingsgebonden kosten

Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling waarin uw zoon/dochter onderwijs volgt worden kosten in rekening gebracht voor onder andere materiaal, (dag)excursies, reizen en overige activiteitendagen. Voor sommige van de excursies/reizen geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden wanneer de bijdrage in voldoende mate voldaan is. 

“Ouderfonds/xtra fonds” 

Het “ouderfonds/XTRA Fonds” is bedoeld voor die extra activiteiten voor leerlingen die niet voldoende uit de opleidingsgebonden ouderbijdrage kunnen worden gefinancierd. Dit betekent dat wanneer leerlingen niet kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten wegens financiële belemmeringen, er een beroep kan worden gedaan op dit fonds. 

In overleg met de schoolleiding is er een betalingsregeling mogelijk voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Zit je toch nog met een vraag? Stel je vraag via het contactformulier op onze contactpagina of neem contact op via 0180 - 613 900 of info@focusberoepsacademie.nl